اضطراب شناور

انتشار : 1398/07/06 بازدید : 1790

اضطراب  شناور به این معناست که موضوعی که از آن می‌ترسید، تهدید خاصی نیست.
یکی از عواملی که باعث می‌شود اضطراب در وجود شما ماندگار بماند، ترس  متقاعد کننده است.

فرهمند آریاشکوه | www.Way2Alter.com