بازدید : 1865

دوره های تخصصی

هنر متقاعد کردن

چگونه به یک نقطه نظر جالب برسیم

چند نکته سودمند برای متقاعد کردن دیگران:

ببینید به واقع چه می‌خواهید و یا دست‌کم چه نتیجه‌ای شما را راضی می‌کند. اشخاص هر کاری را به دلایل خود و نه به دلایلی برای شما مهم است انجام می‌دهند. بنابراین آشنا شدن با دلایل دیگران بسیار مهم است زیرا به شما امکان می‌دهد تا از مورد رضایت بودن کاری که ارائه می‌دهید مطمئن شوید.

بنابراین "یک نقطه‌ نظر خوب" آن است که مزایای آن برای مخاطب شما بیش از مضاری باشد که برای انجام آن کار متقبل می‌شود.

هنر متقاعد کردن متقاعد کردن دیگران ارتباط موثر نقطه نظر خوب برقراری ارتباط موثر مهارت های زندگی