بازدید : 1866

دوره های تخصصی

پیام های خاموش

پیام های خاموشِ ما می‌توانند سخن ما را تقویت و یا نفی نماید.

به هر صورت پیام‌های غیرکلامی، در مقایسه با کلماتی که به زبان جاری می‌کنیم از نیروی بیشتری برخوردار هستند.

پیام های خاموش پیام های غیرکلامی ارتباط موثر راه تغییر مهارت های زندگی